วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

"global warming" POSTER II

หลังจากส่งสเกตครั้งที่หนึ่ง ก็ได้มีแนวทางที่สามารถทำได้สองแนวทาง คือ นำเอาตัว Type
มีอยู่มาจัดเรียงให้เกิดเป็นโปสเตอร์ และอีกแนวทางหนึ่งคือนำเอาตัว Type ที่จัดเรียงเป็น
ประโยคแล้วนำไปประกอบกับสื่อชนิดอื่น เช่น เสื้อ กระเป๋า ผ้า เป็นต้น จึงได้พัฒนางาน
สเกตมาในสองแนวทาง เพื่อหารูปแบบที่จะสามารถสื่อสารถึงประเด็นการบริโภคแบรนด์
ที่มีผลต่อสภาวะโลกร้อนได้มีประสิทธิภาพที่สุด ไม่มีความคิดเห็น: