วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

" Last Class " Com5

ในการตรวจสเกตครั้งที่สอง ซึ่ง อ.อนุทิน มีธุระจึงมี อ.ปาน มาแทน และในวันนี้
เป็นวันสุดท้ายของชั้นเรียน ( ที่เรียนกันในห้อง ) จึงเก็บอิริยาบทของ นศ. และ 
อาจารย์ ในชั้นเรียนครั้งสุดท้ายครั้งนี้ เพื่อบันทึกความทรงจำ 

^ อ.ปาน มาแทน อ.อนุทิน ที่ไม่ได้มาในวันนั้น
^ นศ.ที่กำลังจะคลั่ง 555
^ คนนี้มีโลกส่วนตัวสูง
^ รุจา ที่กำลังไหล
^ สามสาวมาดเซอร์ (แต่เสื้อชมพูนี่หน้ามันส์สุดๆ)

^ ท่านั่งแปลกๆนะ เบน 
^ กลุ่มกอซซิบสตาร์ 555
 ^ อ.ติ๊ก ท่าทางจะเหนื่อย ( สังเกตจากสีหน้า )
^ พี่บอย รุ่นใหญ่ของห้อง
^ คนนี้ท่าจะเหงา ( ศิลปกรรมหนาวมาก...)

^ รายการผู้หญิง ผู้หญิง 

ู^ ขอจบด้วยพี่เป้ละกัน 

"global warming" POSTER II

หลังจากส่งสเกตครั้งที่หนึ่ง ก็ได้มีแนวทางที่สามารถทำได้สองแนวทาง คือ นำเอาตัว Type
มีอยู่มาจัดเรียงให้เกิดเป็นโปสเตอร์ และอีกแนวทางหนึ่งคือนำเอาตัว Type ที่จัดเรียงเป็น
ประโยคแล้วนำไปประกอบกับสื่อชนิดอื่น เช่น เสื้อ กระเป๋า ผ้า เป็นต้น จึงได้พัฒนางาน
สเกตมาในสองแนวทาง เพื่อหารูปแบบที่จะสามารถสื่อสารถึงประเด็นการบริโภคแบรนด์
ที่มีผลต่อสภาวะโลกร้อนได้มีประสิทธิภาพที่สุด วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

"global warming" POSTER

ความคืบหน้าของวิชาคอมดีไซน์ในช่วงนี้ ทั้งห้องได้ถูกกำหนดให้นำเสนองานในสองรูปแบบ 
คือ โปสเตอร์ และงาน ที่เป็น Time based media โดยโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 10 แผ่น 
โดยจะต้องมีความเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด และงาน Time based ไม่กำหนดระยะเวลา 
แต่จะต้องมีการเล่าเรื่องที่เหมาะสม  โดยจะตรวจสเกตสองครั้ง ทั้งงานโปสเตอร์และงาน
Time based และครั้งสุดท้ายจะเป็นการจัดแสดงงานที่หอศืลป์ ม กรุงเทพ รังสิต
ซึ่งโปสเตอร์ที่ทำออกมาเพื่อต้องการจะเสียดสีกระแสการบริโภคนิยมที่เกิดจากการสร้างแบรนด์
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน  โดยใช้ Type ที่อยู่ในโลโก้ของแบรนด์ต่างๆ มาจัดเรียงให้เกิด
เป็นประโยคใหม่ที่มีความเชื่อมโยงถึงเนื้อหาเรื่องโลกร้อน