วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

"global warming" POSTER

ความคืบหน้าของวิชาคอมดีไซน์ในช่วงนี้ ทั้งห้องได้ถูกกำหนดให้นำเสนองานในสองรูปแบบ 
คือ โปสเตอร์ และงาน ที่เป็น Time based media โดยโปสเตอร์จำนวนทั้งหมด 10 แผ่น 
โดยจะต้องมีความเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด และงาน Time based ไม่กำหนดระยะเวลา 
แต่จะต้องมีการเล่าเรื่องที่เหมาะสม  โดยจะตรวจสเกตสองครั้ง ทั้งงานโปสเตอร์และงาน
Time based และครั้งสุดท้ายจะเป็นการจัดแสดงงานที่หอศืลป์ ม กรุงเทพ รังสิต
ซึ่งโปสเตอร์ที่ทำออกมาเพื่อต้องการจะเสียดสีกระแสการบริโภคนิยมที่เกิดจากการสร้างแบรนด์
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน  โดยใช้ Type ที่อยู่ในโลโก้ของแบรนด์ต่างๆ มาจัดเรียงให้เกิด
เป็นประโยคใหม่ที่มีความเชื่อมโยงถึงเนื้อหาเรื่องโลกร้อน 
ไม่มีความคิดเห็น: